තනිකම |නිර්මාණ


තනිකම
ඇසිපියන් නොසොල්වා
මුහුදු රළ දෙස බලා
හිදන් ඇනකුටු ගසා
දුවෙකු ඇත තනිවෙලා

මුහුදු කෙළවර මතුවෙලා
එන රුවල් ඔරු දෙස බලා
පැතුම් එකවර සුන්වෙලා
පුංචි නෙත් දෙක තෙත්වෙලා

දිළිඳු වීලා ඉපදිලා
මවත් මේ දුව හැරගියා
පියා ඔරුවක නැගගියා
මිත්තනිය ළග තනිවෙලා

දිනයක ඔරුවක නැගී
එනතුරු තම දුව සොයා
පිය ගුණ ඇය කිය කියා
ගෙවයි මුලු දිවියම සදා

(ප්‍රදීපාගාරය යට කෙටිකතාව ඇසුරින් සිදුකරන ලද නිර්මාණයකි)

පියුමි මධුෂිකා
(University of J'pura)


SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.