නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැතිවරු1947- 2015


නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැතිවරු 

·       ඩී.එස්. සේනානායක                              1947-1952

·       ඩඩ්ලි සේනානායක                                1952-1953

·       ශ්රීමත් ජෝන් කොතලාවල                    1953-1956

·       එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී බණ්ඩාරනායක          1956-1959

·       විජයානන්ද දහනායක                            1959-1960

·       ඩඩ්ලි සේනානායක                                        1960

·       සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක                      1960-1965

·       ඩඩ්ලි සේනානායක                                1965-1970

·       සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක                      1970-1977

·       ජේ.ආර්.ජයවර්ධන                                 1977-1978

·       රණසිංහ ප්රේමදාස                                1978-1989

·       ඩී.බී.විජේතුංග                                        1989-1993

·       රනිල් වික්රමසිංහ                                  1993-1994

·       චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක                      1994

·       සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක                      1994-2000

·       රත්නසිරි වික්රමනායක                          2000-2001

·       රනිල් වික්රමසිංහ                                  2001-2004

·       මහින්ද රාජපක්ෂ                                    2004-2005

·       රත්නසිරි වික්රමනායක                          2005-2010

·       දි.මු.ජයරත්න                                         2010-2015

·       රනිල් වික්රමසිංහ                                  2015 

ලසිනි උත්පලා දහනායක
(University of J'pura)

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.