විවාහ උත්සවයක් සැලසුම් කිරීමේදී මේ දේවල් ගැන හිතන්න..

විවාහ උත්සවයක් සැලසුම් කිරීමේදී මේ දේවල් ගැන හිතන්න..

අවම මාස 4කටවත් කලින් වෙඩින් එක ප්ලැන් කරන්න   නැකත හදන කෙනෙක් මුන ගැහිලා අදාල දින,නැකත් ටික ගන්න .  නැකත් ගන්නකොට මනමාලි නිවසින් පිට වීම,මනම...

0 Comments