ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම

ලියාපදිංචි කල යුත්තේ ඇයි
  • රටෙි නීතිය අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි විය යුතු නිසා
  • ලේබල් වලට ලියාපදිංචි අංකයක් යෙදීමට අවශ්‍ය නිසා
  • ව්‍යාපාරයට රක්ෂණ ලබාගැනීමටත් අවශ්‍ය වේ
  • ව්‍යාපාරය නමින් ඉඩම් ගොඩනැගිලි වාහන මිලදීගැනීමට අවශ්‍ය වේ
  • බැංකු ණයක් ලබාගැනීමටත් අනිවාර්යයෙන් ලියාපදිංචිය අවශ්‍ය වේ
  • වාණිජ මණAඩල ආදියේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට ලියාපදිංචිය අවශ්‍ය ව
  • විවිධ ආධාර ව්‍යාපෘති වලින් ආධාර ලබාගැනීමටත් ලියාපදිංචිය අවශ්‍ය වේ
  • ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන යම් යම් ගැටලූ විසදාගැනීමට යාමේදීත් ලියාපදිංචිය අවශ්‍ය වේ
  • ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාර ගැන පාරිභෝගිකයා විශ්වාසයක් තබයි


ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම නිසා ආදායම් බදු ගෙවීමට සිදුවේද
ඇත්තෙන්ම නැත අවුරුද්දකට ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 5 කට වඩා වැඩිනම් පමණක් ආදායම් බදු ගෙවීමට සිදුවේ ලියාපදිචි වූ පසු ආදායම් බදු දෙපාර්ථමේන්තුවෙන් පෝර්මයක් එවන අතර එය නිවැරදිව පුරවා යැවිය යුතුවේ ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 5 කට වඩා අඩුනම් ගෙවිය යුතු නැත

ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමට මුදල් වැය වේද?
ඉතා සුලු මුදලක් වැයවේ නමුත් එයින් ලැඛෙන ප්‍රතිලාභ වඩා විශාල වේ

ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද

මෙි සදහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංශයට යන්න එහිදී ඔබගෙන් ව්‍යාපාරය තනිද හවුල්ද යන්න විමසනු ඇත තනි නම් වෙනම පෝර්මයක් ද හවුල් නම් වෙනම පෝර්මයක් ද ලැඛෙනු ඇත මෙම පෝර්මයට සුලූ මුදලක් සමහර ආයතන අය කරයි මෙම පෝර්මය නිවැරදිව පුරවා ආපසු භාර දෙන්න එයින් එකක් ප්‍රාදේශීය සභාවටත් එකක් ග්‍රාමසේවක මහතාටත් යවනු ලබයි
දැන් ඔබ ප්‍රාදේශීය සභාවට ගොස් එහි ආදායම් නිලධාරියා හමුවී වාර්ෂීක බලපත්‍රය ලබගෙන්න
ග්‍රාමසේවක මහතා විසින් ව්‍යාපාරයට පැමිණ තොරතුරු විමසන අතර ඔහුට නිවැරදි තොරතුරු ලබාදෙන්න මින් පසුව ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය විසින් ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය එවන අතර එය රාමුකර ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශණය කලයුතු වේ

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිකිරීමේ පෝර්මය පිරවීමට උපදෙස්
පෝර්මයේ එක් එක් අංකයටතේ ඇති තොරතුරු පිරවීමට උපදෙස් මෙහි අංත පිලිවලට දැක්වේ
1. මෙහි ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ඔබ සකස්කරගත් නම සටහහන් කරන්න
2. ව්‍යාපාරය කුමන වර්ගයේ ද යන්න සදහන් කරන්න
ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන කාණ්ඩයමම නියෝජනය වන ලෙස සටහන් කරන්න
උදා:- යෝගටි නිෂ්පාදනය කරනවානම් - කිරි නිෂ්පාදන ලෙස සටහන් කරන්න මෙි අනුව
මෙම වර්ගයේ වෙනත් නිෂ්පාදන වුවත් කල හැකිය’ නැතිනමි එහි යොදා ඇති නිෂ්පාදනය
පමණක් සිදුකල යුතුයි කෙසේ වුවද නිෂ්පාදන/සේවා ගණනක් එකට ඉදිරිපත් කිරීම වැරදිය’
උදා : ඇගලුමි, ඛෙිකරි ගැරේජ්
3. ව්‍යාපාරය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ස්ථානයේ ලිපිනය ලියන්න
4. මෙම පෝර්මයේ පහත යොදන දිනට පසු දිනයක් හෝ දින 14 ක් තුල දිනයක් යොදන්න
5. ව්‍යාපාරයට වෙනත් නමක් තිබේනමි එවා සදහන් කරන්න
6. ඔබගේ සමිපූර්ණ නම ලියන්න (අයිතිකරුගේ)
7. අයිතිකරුට වෙනත් නමක් තිබේ නමි ලියන්න නැතිනමි අවශ්‍ය නොවේ
8. ශ්‍රී ලාංකික යනුවෙන් ලියන්න
9. බොහෝවිට අදාල නොවේ
10. අයිතිකරු පදිංචි ලිපිනය ලියන්න
11. අයිතිකරුට වෙනත් ව්‍යාපාරයන් තිඛෙිනම් එය සදහන් කරන්න
12. ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවන දිනය යොදන්න
13. අත්සන අවශ්‍ය තැන අත්සන යොදන්න

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.

No comments: