ණය අරන් ගෙවා ගන්න බැරිව අමාරුවෙ වැටිලාද ?

ඔබගේ නිශ්චල දේපල, ණය උකස්කර, පොරොන්දු සින්නක්කර හෝ සින්නක්කර ඔප්පු මත ඇපයට තබා ණය මුදලක් ලබාගෙන තිබේද ?

ඔබට සහනයක් සලසා දීමට ණය සහනදායක මණ්ඩලය සූදානමින් සිටී.

ණය සහනදායක මණ්ඩලයීය දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන ඔබ පහත ලියවිලි අනිවාර්යෙන්ම රැගෙන ආ යුතුය.

 • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් ලබාගත් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් සහතික කරන ලද ණය ගනුදෙනුවට අදාල ඔප්පු පිටපත

 • ඔප්පුව සහතික කළ දින සිට මේ දක්වා කාලයට අදාලව ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් ලබාගන්නා ලද පත්ඉරු වල සහතික පිටපත්

පිළිගත හැකි ඔප්පු වර්ග

 • ණය උකස්කර ඔප්පු

 • පොරොන්දු සින්නක්කර ඔප්පු

 • ණය ගණුදෙණු සඳහා ලියන ලද සින්නක්කර ඔප්පු

පිලිගැනීමට නොහැකි ඔප්පු

 • සහතික කල දිනයේ සිට අවුරුදු 10 ක් ඉකුත් වූ සින්නක්කර ඔප්පු

 • ඔප්පුවේ සඳහන් පොරොන්දු කාලය ඉක්මවූ පොරොන්දු සින්නක්කර ඔප්පු

 • බැංකු වලින් ණය ලබාගත් ඔප්පු

 • සමුපකාර පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති ආයතන වලින් ණය ලබා ගත් ඔප්පු

 • ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව අධීක්ෂණය කරනු ලබන ආයතන වලින් ණය ලබාගත් ඔප්පු

 • සහතික කල දිනයේ සිට අවුරුදු 10 ක් ඉකුත් වූ උකස්කර ඔප්පු

වැඩි විස්තර අබොරැල්ල කොටා පාරේ පුංචි තියටර් අසල පිහිටා ඇති පහත ලිපිනය වෙත ගොස් හෝ පහත අංක වලට ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

ලේකම්, ණය සහනදායක මණ්ඩලයීය දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 35 ඒ, ආචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා මාවත, කොලඹ 08.

දුරකථන – 0112 69 79 11

ෆැක්ස් – 0112 69 79 11

ඊමේල් – debtconciliation@gmail.com

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.