ජීවිත කාලය පුරාවටම Kaspersky Total Security 2019 එක ඔබ ළඟ තියාගන්න|DOWNLOAD

ජීවිත කාලය පුරාවටම Kaspersky Total Security 2019 එක ඔබ ළඟ තියාගන්න.මෙම  මෘදුකාංග සමඟ crack පහසුකම ලැෙබන  නිසා ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙම  antivirus මෘදුකාංගය ජීවිත කාලයකාලයටම වුවද භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී.ඔබේ පරිගණකයේ අවම පහසුකම් වලින් වුවද මෙම වැඩ වැඩසටහන් ධාවනය කිරීමේ හැකියාව පවතී. නමුත් සඳහන් කිරීම්ට ඇති සුවිශේෂී කරුණ නම් ඕනෑම antivirus මෘදුඇන්ටිවයිරස් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු පරිගණකය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් මන්දගාමී බවක් පෙන්වයි. 

පරිගණකයේ තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම්
  • Operating System: Windows 7/8/8.1/10
  • Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 600 MB of free space required.
  • Processor: Intel Pentium 4 or later.
අවශ්‍ය නම් මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරගන්නා ආකාරය වීඩියෝවක් මගින් නරඹන්න

මෘදුකාංගය බාගත කර ගැනීම සඳහා පහත ක්ලික් කරන්න

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.