සිතාසියක් යනු කුමක්ද?

 අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරනුු ලබන සිතාසියක් යනු කුමක්ද යන්න බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක්යක් ඇත. මෙම වචනය මාධ්‍යන් තුල එසේම එදිනෙදා ජීවිතය තුළ බොහෝ සෙයින් භාවිත වුවද මේ පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් නො නොමැති බව අප හ හොඳාකාරවම දනිමු. එඑමනිසා සිතාසියක් යනු කුමක්ද එය නිකුත් කරනු ලබන්නේ කෙසේද ඒ සඳහා වතින ක්‍රියාදාමයන් කවරේද යන්න ඔබට පහත වූ වීඩියෝව තුලින් මනා වූ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිවනු ඇත.

Duminda Namal

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.