ආර්ථික විද්‍යාවට ප්‍රවේශයක් 05 |economics


නිෂ්පාදන හැකියා මායිම
ආර්ථික විද්‍යාවේ ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් ලෙස නිෂ්පාදන හැකියා මායිම පිලිබදව කතා කරමු. මුලින්ම නිෂ්පාදන හැකියා මායිම කියන්නෙ කුමන වගේ සංකල්පයක් ද කියන එක හදුනාගැනීම වැදගත්.
යම් දෙන ලද අවස්ථාවක රටක සියලුම නිෂ්පාදන සම්පත් පවත්නා තාක්ෂණය යටතේ කාර්යක්ෂම ලෙස උපයෝජනය කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි විභව නිෂ්පාදන සංයෝග පෙන්වන රේඛාව නිෂ්පාදන හැකියා මායිම ලෙස හදුන්වයි”.
හැකියා මායිමක් නිර්මාණය කිරීම සදහා අප උපකල්පන කිහිපයක් භාවිතා කරනුලබයි.ඒ අතර,
·        භාණ්ඩ වර්ග දෙකක් පමණක් නිපදවන සරල ආර්ථිකයක් බව.

විශේෂයෙන් ම ප්‍රස්තාරයක ඇත්තේ සිරස් හා තිරස් ලෙස අක්ෂ දෙකක් පමණක් බැවිනුත් භාණ්ඩ වර්ග විශාල සංඛාවක් එහි ලකුණු කල නොහැකි බැවිනුත් මෙසේ උපකල්පනයක් ගොඩනැගීමට සිදුවේ.

·        අදාල කාලපරිච්ඡේදය තුල සම්පත් සම්භාරය නොවෙනස්ව පවතින බව.
අදාල කාල සීමාව තුල රටේ සම්පත් සම්භාරය ප්‍රමාණාත්මකව වෙනස් වීමකට ලක්නොවන බව මින් ගම්‍ය වේ.

·        අදාල කාලපරිච්ඡේදය තුල සම්පත්වල ඵලදායීතාවය නොවෙනස් ව පවතින බව.
     සම්පත්වල ප්‍රමාණාත්මක බව මෙන්ම ගුණාත්මක බවේ ද කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවන බව මින් උපකල්පනය කරන අතර භාණ්ඩ නිපදවීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණය ඇතුලු ශිලප ක්‍රම නොවෙනස් බව මේ තුලින් ගම්‍ය වේ.

නිෂ්පාදන හැකියා මායිමක ප්‍රධාන ස්වරූප නැතහොත් හැඩ දෙකක් හදුනාගැනීමට හැකිය .  සරල රේඛීය හා මූලයට අවතල වශයෙන් නිෂ්පාදන හැකියා මායිමක් ප්‍රධාන හැඩ දෙකකින් යුක්ත වේ.රේඛාවකට හැඩය ලබාදෙනු ලබන්නේ (රේඛාවකට බෑවුම) තීරණය වන්නේ ආවස්ථික පිරිවැය මතය.

භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ දී ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැය තත්වයක් හටගනු  ලබන්නේ නම් රේඛාවට සරල රේඛීය හැඩයක් ලැබෙන අතර රේඛාව මූලයට අවතල හැඩයක් ගනී නම් වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වයක් හටගනී.
මේ විවිධ රේඛීය හැඩයන් අනුව ආවස්ථික පිරිවැය තීරණය වන ආකාරය දෙස ඊළගට අවධානය යොමුකර බලමු.
·        සරල රේඛීය හැඩය යටතේ  ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැය
ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැය යන්න මගින් සරල ව කියවෙන්නේ ,
       කිසියම් භාණ්ඩයක නිෂ්පාදනය සමාන ප්‍රමාණයකින් ඉහල නැංවීම සදහා අනෙක් භාණ්ඩයෙන් කැපකරන ප්‍රමාණය හැමවිටම සමාන වීමයි.
උදාහරණයක් ලෙස: A නැමැති නිෂ්පාදනය ඒකක 10 බැගින් ඉහල නැංවීම සදහා සෑම විටම B නිෂ්පාදනයෙන් ඒකක 20 බැගින් අත් හැරීම.
මේ සිදුවීම ප්‍රස්ථාර ගත කල විට ලැබෙනුයේ සරල රේඛීය හැකියා මායිමකි.

·        මූලයට අවතල හැඩයක් යටතේ වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය

කිසියම් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය සමාන ප්‍රමාණයකින් ඉහල නැංවීම සදහා අනෙක් භාණ්ඩයෙන් කැපකරන ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් ඉහල යන්නේ නම් එය වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය නීතියයි.
උදාහරණයක් ලෙස : A භාණ්ඩයෙන් ඒකක 10 බැගින් නිෂ්පාදනය ඉහල නැංවීම සදහා කැපකිරීමට සිදුවන B භාණ්ඩ ප්‍රමාණය 10,20,30 ආදී වශයෙන් ක්‍රමයෙන් ඉහල යාම.
මේ තත්වයක් යටතේ පැන නගිනු ලබන හැකියා මායිම් වක්‍රය මූලයට අවතල හැඩයකින් යුක්ත වේ.
වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැයක තත්වයක් පැන නැගීමට හේතු කිහිපයක් බලපානු ලබයි.
·        සම්පත් සමජාතීය නොවන තත්වයක් යටතේ එකම කර්මාන්තය තුල එකම හැකියාවන් ආදේශ කල නොහැකි වීම.
·        සම්පත් සමජාතීය නොවන තත්වයක් යටතේ එක් කර්මාන්තයකට යෝග්‍ය සම්පත් තවත් කර්මාන්තයකට එතරම් හොදින් යෝග්‍ය නොවීම.
·        එක් එක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා භාවිතා කරන ශිල්පීය ක්‍රම වල වෙනස්කම් පැවතීම

වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය ක්‍රියාත්මක වන විට නිෂ්පාදන හැකියා මායිම මූලයට අවතල හැඩයක් ගනී.
මේ ආකාරයට අප විසින් හදුනා ගනු ලැබූ නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක ප්‍රයෝජන දෙස අප අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත්‍ ය.
විශේෂයෙන් ම නිෂ්පාදන හැකියා මායිමකින් වැදගත් ආර්ථික සංකල්ප සරල ව පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.ඒ සංකල්පයන් අතර,
·        හිගකම
කිසියම් සමාජයක සියලුම මිනිස් වුවමනා සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් තරම් සම්පත් නොමැතිකමින් හිගකම හටගනී.වුවමනා සපුරාලීමට නම් නිෂ්පාදනය කල යුතු නිමැයුම් හැකියා මායිමෙන් බැහැරව පිහිටන සංයෝගයකින් පෙන්නුම් කල හැකිය.

·        සම්පත්වල විකල්ප භාවිත
        ආර්ථික සම්පත්  විවිධ  නිෂ්පාදන කටයුතු සදහා භාවිතා කලහැකි වීම එම සම්පත්වල තිබෙන විශේෂිත ගුණාංගයකි.
නිෂ්පාදන හැකියා මායිමක නිෂ්පාදන ලක්ෂයන් දෙකක් අතර ගමන් කරන ඕනෑම අවස්ථාවක් මගින් සම්පත්වල විකල්ප භාවිත නිරූපණය කරේ.
·        ආවස්ථික පිරිවැය
ආර්ථික විද්‍යාවේ දී ආවස්ථික පිරිවැය යන සංකල්පය නිර්වචනය කරනුයේ තෝරාගැනීමක දී කැප  කිරීමට සිදුවන හොදම විකල්ප අවස්ථාවේ වටිනාකම වශයෙනි.හැකියා මායිම මත ගමන් කිරීම මගින් එය නිරූපණය කල හැක.
·        ඌණ නිෂ්පාදනය
පූර්ණ නිෂ්පාදනයට වඩා අඩු ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් ඌණ නිෂ්පාදනයක් වේ. ඌණ නිෂ්පාදනයක් හැකියා මායිම් වක්‍රයක නිරූපණය කල හැක්කේ හැකියා මායිම තුල ය.
මේ ආකාරයට හැකියා මායිම මගින් ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රධාන සංකල්ප අපට පැහැදිලි කල හැක.


          
                                                                                                                                       පියුමි මධුෂිකා


(university of J'pura)


SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.