නිෂ්පාදන බදු

නිෂ්පාදන බදු

නිෂ්පාදන බදු නිෂ්පාදකයාගෙන් හා පාරිභෝගිකයාගෙන් බදු අය කිරීම මඟින් රජය වෙළඳපොල ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වෙයි. රාජ්‍යය ආදායම් වැඩිවීම මෙම බද...

0 Comments
'වාසයට සුදුසු විය හැකි' ග්‍රහයකුගෙන් පළමු වරට ජලය හමු වෙයි

'වාසයට සුදුසු විය හැකි' ග්‍රහයකුගෙන් පළමු වරට ජලය හමු වෙයි

'K2-18b' හි වායුගෝලයෙන් 50% ක් දක්වා ජලය පැවැත්වීමේ ඉඩක් ඇත දුරඈත පිහිටි තාරකාවක් වටා ඇති වාසයට සුදුසු කලාපයේ (Habitable zone)...

0 Comments
වානිජ බැංකුවක ක්‍රියාකාරිත්වය

වානිජ බැංකුවක ක්‍රියාකාරිත්වය

වානිජ බැංකුවක් යනු, " චෙක්පතකින් හෝ වෙනත් විධානයකින් හෝ අන්‍ය ආකාරයකින් හෝ ඉල්ලූ විටක ආපසු ගෙවීමේ පොරොන්දුව මත ජංගම ගිණුම් හා ව...

0 Comments